Priesen

Besucher unter 18 Jahren haben freien Eintritt!

Besökers ünner achteihn Johr un Maten vun’n Fördervereen bruukt nix to betahlen!

Grote Lüüd: negen Euro
Gruppen vun föfteihn Lüüd an: 8,50 Euro för jedeen
Uppassen! An Aktionsdaag künnt anner Intrittspriesen gellen!

Kombikoort Butenmuseum un Wildpark Swatte Bargen
Grote Lüüd: 15 Euro
Kinner (vun dree bet veerteihn Johr): 7 Euro
De Kombikoort gellt an teihn Daag, de achternanner liggt, för den Wildpark Swatte Bargen un dat Butenmuseum an’n Kiekebarg. Dat gellt jümmers för een Besöök un een Persoon.

Bollerwagen
För en Utfohrt mit Kind un Kegel un all Söbensaken künnt Se sik an de Kass gegen en Pand en Bollerwagen utlehnen.

Hunnen
Hunnen seiht wi geern bi uns!
Nehmt Se Ehren Hund bitte an de Lien – mit Bedacht up uns Veehtüüch un de Deerten, de sik in uns Butenmuseum so goot föhlt as in en olet Dörp – so as Hermeline, Swienegels un Singvagels.

Smöken
Smöken dröfft Se bi uns up’t Gelänn narms – an keen eenzige Steed!
Hölpt Se mit, dat uns olen Hüüs, uns Deerten un uns Planten bewohrt ward för de, de na uns kaamt!
Webdesign & Realisierung: Tangram. Werbeagentur